Algemene voorwaarden SGS

Door het invullen en akkoord button klikken van het SGS-Lingewaard inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de Stichting Gymnastische Sporten Lingewaard.

Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u verplicht het volledige lesgeld te voldoen.

2. Een cursus jaar bedraagt ten minste 10 maanden er word met de start en het einde van het seizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de grote vakantie van regio midden en zuid. Wanneer trainingen precies starten en stoppen wordt bekend gemaakt via de agenda van de betreffende selectie via de site.

3. Een eventuele opzegging dient uiterlijk te geschieden vóór 1 juli. In alle gevallen dient de opzeg module via de site gebruikt te worden. Wanneer opzegging niet voor 1 juli via de opzegmodule van de site is ontvangen, bent u ook weer gelijk voor het nieuwe seizoen sporter bij SGS-Lingewaard. SGS-Lingewaard heeft dan het recht het lesgeld voor het nieuwe cursusjaar bij u in rekening te brengen.

4. Wanneer een leerling na aanvang van het cursusjaar instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van het desbetreffende cursusjaar.

5. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Slaagt SGS-Lingewaard er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten lesuren.

6. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele cursusjaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan SGS-Lingewaard wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van SGS-Lingewaard. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk of per mail te worden gedaan en moeten worden gericht aan SGS-Lingewaard.

7. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande via de mail te worden doorgegeven aan SGS-Lingewaard.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van het lesgeld geschiedt door zelfstandig overmaken van het verschuldigde lesgeld op bankrekeningnummer: NL 53 INGB 0006 1001 72 T.N.V. Stichting Gymnastische Sporten, O.V.V. de naam van de sporter die ingeschreven staat bij SGS.

2. U kunt zelf kiezen in hoeveel termijnen u het lesgeld overmaakt aan SGS.

3. U heeft van augustus tot en met mei de tijd om het volledig verschuldigde bedrag over te maken.

4. Blijkt uit de controle van SGS dat het verschuldigde lesgeld niet voor 1 juni is overgemaakt dan behoudt SGS het recht om het openstaande bedrag in 1x volledig doormiddel van automatische incasso te innen.

Wanneer SGS door middel van automatische incasso moet gaan innen komen daar € 10,- extra administratie kosten bij.

5. Bij instroming van een sporter in de loop van het cursusjaar, wordt het lesgeld berekend naar verhouding van het aantal resterende lessen tot het einde van het cursusjaar.

6. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal SGS-Lingewaard de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten die SGS-Lingewaard in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.

7. SGS-Lingewaard heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens SGS-Lingewaard die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van SGS-Lingewaard als lesgever dient te worden betracht, is SGS-Lingewaard niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar SGS-Lingewaard haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is SGS-Lingewaard aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.

2. SGS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van SGS-Lingewaard en of haar docenten.

3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door SGS-Lingewaard is de aansprakelijkheid van SGS-Lingewaard beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat SGS-Lingewaard in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SGS-Lingewaard of haar leidinggevende ondergeschikten.

4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door SGS-Lingewaard in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van SGS-Lingewaard, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is SGS-Lingewaard niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

5. Iedere aansprakelijkheid van SGS-Lingewaard dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van SGS-Lingewaard wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

b. SGS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie

1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.

2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen

1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. SGS-Lingewaard adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

3. Ongeacht het feit dat SGS-Lingewaard zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Klachtenregeling inzake machtsmisbruik

1. SGS-Lingewaard hanteert een ‘Protocol machtsmisbruik’, dat ter inzage ligt op het kantoor van SGS-Lingewaard.

2. Dit protocol treft een regeling in geval van: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en dergelijke.

3. Indien er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie, kan een klacht worden ingediend bij de vertrouwenspersoon van SGS-Lingewaard, mevrouw van der Hart per e-mail via sgs.vertrouwenspersoon@gmail.com

4. Genoemde vertrouwenspersoon is door het bestuur van SGS-Lingewaard benoemd. In geval van een klacht in het kader van ‘machtsmisbruik’ zal deze vertrouwenspersoon de betrokkene desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Zo nodig wordt de betrokkene vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van SGS-Lingewaard zal vervolgens ook bij het leggen van de noodzakelijke contacten ondersteuning verlenen.

Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

1. SGS vindt het belangrijk dat ouder(s) en verzorger(s) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Het maken van foto’s en filmpjes is dan altijd erg leuk. Helaas geeft de nieuwe AVG weinig ruimte, vandaar ook dat u een extra button moet klikken wanneer u niet wilt dat uw dochter op een foto komt te staan. Standaard gaan we ervan uit dat u toestemming geeft.

2. Deze toestemming houdt tevens in dat foto’s en/of andere beeldopnames die door trainers en SGS-Lingewaard aangewezen personen gemaakt zijn, voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

Foto’s gemaakt in de SGS turnzaal of bij wedstrijden/activiteiten van SGS worden altijd zonder naam, toenaam of plaats van gemaakte foto, gebruikt of geplaatst.

3. Tevens geeft u toestemming om fotograven bij KNGU wedstrijden foto’s te laten maken die zij via hun website aanbieden. Ook die foto’s worden zonder naam, toenaam, clubgegevens, aangeboden.

Artikel 8. PRIVACYVERKLARING

Bij de stichting Gymnastische Sporten worden de persoonsgegevens zoals:

Achternaam, woonadres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum en email adres.

Uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Het email adres wordt ook gebruikt voor het informeren van de sporters over extra activiteiten en eventuele onvolkomenheden zoals lesuitval door omstandigheden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor die doeleinde gebruikt en zullen nooit zonder toestemming van de persoon zelf doorgegeven worden aan anderen voor welk doel dan ook.

Bewaartermijn; Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen; Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bestuursvoering van SGS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het elektronisch invullen en akkoord button te klikken van het SGS-Lingewaard inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de Stichting Gymnastische Sporten Lingewaard.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.